Advertising
All posts by admin

Advertising

ถ้าคุณเป็นคนที่เค้ารัก

หากคุณเป็นคนที่เค้ารัก
คุณจะเป็นคนที่สำคัญเสมอ
แต่ถ้าเขาไม่ได้รักคุณ
แม้ว่าคุณเป็นคนดีขนาดไหน
มันก็ไม่มีความหมายอะไรอยู่ดี

รู้หน้าไม่รู้ใจ

ถ้าอยากรู้ตัวตน ก็ต้องทนดูใจ
หากอยากรู้ใจใคร ก็ต้องใส่ใจคน
ถ้าอยากรู้สันดาน โปรดอย่าเพิ่งร้อนรน
เพราะว่าคนทุกคน ล้วนรู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ

รักใครอย่าหลับตา

เมื่อเรารักใครซักคน
และต้องเดินทางไปกับเขา
โปรดจงลืมตาเดินไปด้วย
เพราะ…ถ้าต้องกลับคนเดียว
จะได้….กลับถูก

ก่อนหาคนมาช่วยงาน

ก่อนหาคนมาช่วยทำงาน
ต้องวางระบบและระเบียบให้ดี
เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและยังช่วยผ่อนแรง
แต่ถ้าระบบยังไม่ดี
แล้วหาคนมาช่วยทำงาน ปัญหาอาจเพิ่มขึ้น
(โก๋เอก ใจเย็น)

Advertising