Advertising

ตัวตนที่แท้จริง

เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา
ตอนที่เรานั้นทุกข์ยาก
เราจะมีโอกาสเห็นธาตุแท้ ของคนที่บอกว่ารักเรามาก
ก็ตอนที่ ต้องลำบากด้วยกัน

ความกตัญญูคือพื้นฐานของคนดี

ความกตัญญูไม่ใช่ส่วนที่จะมาเติมเต็ม
ให้เป็นคนดีโดยสมบูรณ์
แต่มันคือพื้นฐานของคนดี
เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้ตั้งแต่ต้น
คุณก็ไม่มีทางเป็นคนดีได้อย่างสมบูรณ์

ซื้อแต่ของไม่จำเป็น

ถ้าหากคุณ ” ซื้อ ” > แต่ สิ่งของที่ ” ไม่จำเป็น ”
ในอีกไม่ช้า , คุณก็ต้อง ” ขาย ” > สิ่งของ ..ที่คุณ ” จำเป็น “

– วอร์เรน บัฟเฟตต์ –

ยอมแพ้ไม่ได้แปลว่าอ่อนแอ

“การยอมแพ้ไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอเสมอไป
เพราะในบางครั้งมันก็แปลว่าคุณนั้นเข้มแข็ง
เพื่อปล่อยให้บางอย่างมันผ่านไป”

แสงแดด

“หากแสงแดดเป็นสิ่งที่ทำให้คนถอดเสื้อผ้าได้เร็วกว่ากระแสลมนั้นฉันใด

ไมตรีจิตและมิตรภาพ ก็ย่อมเปลี่ยนใจผู้คนได้ง่ายกว่าความรุนแรงทั้งปวงก็ฉันนั้น”

Advertising