การตัดสินใจและการเรียนรู้

สิ่งใดที่ตัดสินใจไปแล้ว
จงยอมรับผลจากการตัดสินใจนั้น
ไม่ว่ามันจะดีหรือร้าย
เพราะไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้อีกแล้ว
แต่สามารถเรียนรู้จากมันได้

Tags: , ,

VINE & LACE