ความคิดเห็นคือ?

ความคิดเห็น คือ
สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่าง
“ความรู้ “ กับ ความ “ไม่รู้”

Tags: , ,

VINE & LACE