เมืองเจริญแล้ว

เมืองที่เจริญแล้ว
ไม่ใช่เมืองที่คนจนมีรถขับ
แต่เป็นเมืองที่บรรดาคนรวย
ใช้บริการรถสาธารณะ ^^

Tags: , ,

VINE & LACE