ไฟเกิดได้เพราะหิน 2 ก้อน

It takes two flints to make a fire.
ต้องใช้หินจำนวนถึง 2 ก้อนด้วยกัน จึงจะทำให้เกิดไฟได้

Tags: , ,

VINE & LACE