พระเจ้ามอบอาหารให้แก่นกทุกตัว

God gives every bird it’s food.
But He does not throw it into it’s nest.
พระเจ้าประทานอาหารให้แก่นกทุกตัว
แต่ก็ไม่เคยโยนอาหารให้ถึงรังของนกเหล่านั้น

Tags: , ,

VINE & LACE