กำลังใจสร้างได้

“กำลังกาย” ที่เริ่มหมดไป
สามารถสร้างได้จาก
“กำลังใจ” ของใครบางคน

Tags: , ,

VINE & LACE