ตัวตนที่แท้จริง

เราจะเห็น ตัวตนที่แท้จริง ของเพื่อนเรา
ตอนที่เรานั้นทุกข์ยาก
เราจะมีโอกาสเห็นธาตุแท้ ของคนที่บอกว่ารักเรามาก
ก็ตอนที่ ต้องลำบากด้วยกัน

Tags: , ,

VINE & LACE