“ไม่พอกิน” กับ “กินไม่พอ”

“ไม่พอกิน” กับ “กินไม่พอ”
นั้นต่างกัน
“มีไม่พอ” กับ “ไม่พอที่จะมี”
ก็แตกต่างเช่นเดียวกัน

VINE & LACE