Advertising

กรกฎาคม 20

รู้หน้าไม่รู้ใจ

ถ้าอยากรู้ตัวตน ก็ต้องทนดูใจ
หากอยากรู้ใจใคร ก็ต้องใส่ใจคน
ถ้าอยากรู้สันดาน โปรดอย่าเพิ่งร้อนรน
เพราะว่าคนทุกคน ล้วนรู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ

มิถุนายน 4

ทนายเก่ง

“ทนายที่ดี…คือทนายที่ยึดถือความถูกต้องเป็นหลัก
แต่ทนายที่เก่ง… คือทนายที่สามารถทำให้ดำกลายเป็นขาวได้

มกราคม 25

ข่าวลือ

ข่าวลือ
ถูกสร้างขึ้นมา…โดย “คนที่เกลียด”
ถูกส่งต่อ….โดย…”คนไม่คิด”
และย่อม…ถูกเชื่อ…โดย…”คนหูเบา”

1 2 3 4 5 6 7