กว่าจะรู้ถึงคุณค่าก็ต่อเมื่อสูญเสีย

love is a war, easy to start
but very hard to stop.
กว่าจะรู้ถึงคุณค่าของอะไรในสักอย่าง ก็ต่อเมื่อเราได้สูญเสียมันไปแล้ว

Tags: ,

VINE & LACE