Tag Archives: ข้อคิดคำคม

รวมข้อคิดคำคม มากมายที่สะสมมาคัดมาเฉพาะข้อคิดดีๆ ความหมายดีๆ

Advertising

ความรักที่มี?

มีกระเป๋าสตางค์อยู่สองใบ
ใบแรกไม่มีเงิน
ใบที่สองเคยมี….แต่ทำหาย
ผลก็คือ…. ไม่มีเงินในกระเป๋าแล้ว
….แต่ว่า….
ความรู้สึกของเจ้าของนั้นต่างกัน
….ความรักก็เช่นเดียวกัน…..

รู้หน้าไม่รู้ใจ

ถ้าอยากรู้ตัวตน ก็ต้องทนดูใจ
หากอยากรู้ใจใคร ก็ต้องใส่ใจคน
ถ้าอยากรู้สันดาน โปรดอย่าเพิ่งร้อนรน
เพราะว่าคนทุกคน ล้วนรู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ

ก่อนหาคนมาช่วยงาน

ก่อนหาคนมาช่วยทำงาน
ต้องวางระบบและระเบียบให้ดี
เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและยังช่วยผ่อนแรง
แต่ถ้าระบบยังไม่ดี
แล้วหาคนมาช่วยทำงาน ปัญหาอาจเพิ่มขึ้น
(โก๋เอก ใจเย็น)

Advertising