Tag Archives: คำคมทำงาน

Advertising

รู้หน้าไม่รู้ใจ

ถ้าอยากรู้ตัวตน ก็ต้องทนดูใจ
หากอยากรู้ใจใคร ก็ต้องใส่ใจคน
ถ้าอยากรู้สันดาน โปรดอย่าเพิ่งร้อนรน
เพราะว่าคนทุกคน ล้วนรู้หน้า แต่ไม่รู้ใจ

ก่อนหาคนมาช่วยงาน

ก่อนหาคนมาช่วยทำงาน
ต้องวางระบบและระเบียบให้ดี
เพื่อผลผลิตที่เพิ่มขึ้นและยังช่วยผ่อนแรง
แต่ถ้าระบบยังไม่ดี
แล้วหาคนมาช่วยทำงาน ปัญหาอาจเพิ่มขึ้น
(โก๋เอก ใจเย็น)

สิ่งที่คนไม่ตรงต่อเวลาอาจไม่รู้

สิ่งที่คนไม่ตรงต่อเวลาอาจไม่รู้
คนอื่นๆมักคิดว่าเรามีแนวโน้มที่จะไม่รับผิดชอบเรื่องอื่นๆด้วย
หัวหน้ามีความลังเลใจ หากต้องมอบงานใหญ่ให้
คนอื่นๆบอก “ไม่เป็นไร” แต่ในใจเค้าอาจต่อว่าได้
ผู้หวังดีกับเราอาจต้องเสียหน้า หากต้องคอยแก้ตัวให้อยู่เสมอ

เวลาที่ทุ่มเทให้กับงาน

It’s not the hours you put in your work that counts,
It’s the work you put in the hours.
(Sam Ewing)
“ความสำคัญไม่ได้อยู่ที่เวลาซึ่งเราทุ่มเทให้กับงาน
แต่อยู่ที่งานซึ่งเราทุ่มเทเวลาให้ต่างหาก”

Advertising