โลกเปลี่ยนแปลงได้ด้วยวิสัยทัศน์

Vision without action is merely a dream.
Action without vision just passes the time.
Vision with action can change the world.

 วิสัยทัศน์ที่ปราศจากการปฏิบัติ ก็เป็นได้แค่เพียงความฝัน
การปฏิบัติที่ปราศจากวิสัยทัศน์ ก็เป็นได้แค่เพียงการปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไป
วิสัยทัศน์ที่มีการปฏิบัติ ย่อมสามารถเปลี่ยนแปลงโลกได้

Tags: ,

VINE & LACE